Brf Energi

Hur funkar det?


Energijämförelser i Brf Energi

Brf Energi räknar ut ett jämförelsetal för årlig energianvändning (mätt i kWh/m2) som gör det möjligt att få en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Jämförelsetalet räknas ut genom att energianvändningen för fjärrvärme och fastighetsel läggs ihop för de senaste tolv månaderna och divideras med uppvärmd area (a-temp). Värmedelen av fjärrvärmen är korrigerad för utomhustemperatur (d.v.s. normalårskorrigerad).

I de fall där Brf Energi inte har data för fastighetsel, utan bara för fastighetsel och hushållsel tillsammans, har ett schablonavdrag på 30 kWh/m2 gjorts för att få fram en ungefärlig användning av fastighetsel.

Jämförelsetalet liknar siffran för energiprestanda som finns i energideklarationen och färgskalan som används i Brf Energi är baserad på samma uppdelning i energiklasser som finns i de nya energideklarationerna. Skillnaderna är att jämförelsetalet på Brf Energi uppdateras kontinuerligt baserat på den faktiska energianvändningen men det tar inte hänsyn till lika många faktorer som beräkningen i energideklarationen.


Korrigering för utomhustemperatur

En kall vinter krävs mer energi för uppvärmning än en mild vinter och därför kan det ibland vara svårt att se den faktiska effekten av åtgärder för att minska energianvändningen. För att kunna jämföra hur en byggnads energianvändning förändras över tid, oberoende av utomhustemperaturen, visas därför energidata som korrigerats för utomhustemperatur (normalårskorrigering) som förval i Brf Energi. Detta görs med hjälp av graddagar från SMHI. Det är energin för fjärrvärme som normalårskorrigeras med ett avdrag för uppskattad användning av tappvarmvatten. Om du vill se den faktiska energianvändningen för för fjärrvärme kan du slå av normalårskorrigeringen.


Varifrån kommer informationen?

Brf Energi samlar information om energianvändning via ett samarbete med företaget Metry. Du kan använda och skapa ett konto på BrfEnergi utan att ansluta Metry men för att vi skall kunna beräkna energiprestanda och göra jämförelser behöver vi den data som Metry samlar in. Att koppla på Metry är helt kostnadsfritt och kan avslutas när som helst.

När du ansluter Metry till ditt konto hos BRF Energi godkänner du att föreningens energianvändning (fjärrvärme och el per månad och år) visas öppet på sidan för alla besökare. Du kan när som helst ta bort föreningen från Brf Energi genom att kontakta oss på info@brfenergi.se.